Princip klimatizace

Zajímá vás, co je to klimatizace? Jak vlastně funguje? Vše najdete v tomto článku.

Klimatizace je zařízení určené k úpravě vzduchu v požadovaném prostoru. Klimatizace nevyrábí chlad přímo, ale odebírá teplo ze vzduchu, z předmětů a látek v daném prostoru. Prostřednictvím chladicího média ho odvádí mimo místnost, nejčastěji do venkovního prostředí.

Proces klimatizace probíhá ve třech fázích.

Komerčně zaměřené klimatizace nejčastěji pracují s chladivy, u kterých využívají jejich základní fyzikální vlastnosti. S těmi pak pracují v cyklech, které za sebou následují v tomto pořadí:

 1. STLAČENÍ HORKÉHO PLYNU - KOMPRESE
  Během první fáze kompresor nasává páry chladicího média (chladiva) za výparníkem a pod vysokým tlakem je dopravuje ke kondenzátoru. Stlačením par kompresorem dojde k jejich zahřátí.
 2. ZKAPALNĚNÍ PLYNU - KONDENZACE
  Ve druhé fázi je chladicí médium o vysoké teplotě a tlaku přivedeno do kondenzátoru, kde dochází obvykle za pomoci přídavného ventilátoru k intenzivnímu ochlazování okolním vzduchem. To má za následek kondenzaci (zkapalnění) chladicího média. Vzniklé odpadní teplo je odváděno do venkovního prostoru.
 3. PŘEDÁNÍ TEPLA, ODPAŘOVÁNÍ - EXPANZE

  princip klimatizace

  Během třetí fáze je chladicí médium v kapalné podobě dopraveno pod tlakem k expanznímu ventilu na výparníku. Zde dochází k intenzivní expanzi chladiva, doprovázené jak změnou skupenství z kapalného na plynné, tak výraznému poklesu tlaku a teploty. V tomto okamžiku chladivo odebírá teplo z okolního vzduchu a pomocí ventilátoru je ochlazený vzduch z klimajednotky dopravován do klimatizovaného prostoru. Vzniklé páry jsou pak nasávány kompresorem a celý proces se následně opakuje.

Tak to máme odborně vysvětlený základní princip klimatizace. Jednoduše můžeme říci že:

"Klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí ho do prostoru venkovního."

Je to podobné jako u lednice. Teplo odebrané z potravin v lednici je odvedeno ven přes žebra na zadní straně lednice do okolního prostoru.

Princip znám a ted bych chtěl také klimatizaci