Základní pojmy ve světě klimatizací

Přehledné vysvětlení základních pojmů z oblasti klimatizační techniky.

Přehledný a stručný slovníček pojmů ze světa klimatizací. Pokud zde něco nenajdete a chcete znát odpověď neváhejte a napište nám. My váš dotaz zpracujeme a odpověď vám zašleme. Časté a opakující dotazy zde také uveřejníme.

Kompresor

Je zařízení, které nasává plynné chladivo, které stlačí. Tím dojde k zvýšení tlaku a teploty. Jako vysokotlaký plyn pokračuje do kondenzátoru.


Výměník

Je zařízení, které slouží k výměně energie mezi dvěma látkami o různých parametrech. Jednoduše řečeno - výměník zajistí přenos tepelné energie z jednoho média do druhého. Například ze vzduchu do vody.


Kondenzátor

Je výměník, který odvádí z klimatizačního systému teplo. Také v něm dochází ke kondenzaci. Zde se mění plyn na kapalinu. Viz. princip klimatizace


 Výparník

Jedná se o výměník, kde dochází ke změně kapalného skupenství chladiva na plynné. Zde dochází k odpařování chladiva a tím odebírání tepla z klimatizovaného prostoru.


 Split

Jedná se o anglický název dělené klimatizace. Často se setkáváme s počeštěným výrazem splitová klimatizace. Split se skládá z jednotky venkovní a vnitřní, které jsou mezi sebou propojeny měděným potrubím v izolaci, komunikační a napájecí kabeláží.


Multisplit

Skládá se z jedné venkovní jednotky a požadovaného počtu vnitřních jednotek. Maximální počet vnitřních jednotek je od 5 do 9 ks. Záleží na výrobci.


Kondenzát

Vzniká na povrchu výměníku v režimu chlazení. Jedná se o čistou vodu, která je zapotřebí z vnitřní jednotky odvést. Lze to dvěma způsoby. Samospádem do kanalizace, nebo ven. Nebo pomocí kondenzátního čerpadýlka.


Kondenzátní čerpadýlko

V případech kdy nemůže být kondenzát odveden samospádem, přichází na řadu kondenzátní čerpadýlko. To slouží k odvodu kondenzátu od vnitřní jednotky.


Venkovní jednotka

Používá se také výraz kondenzační jednotka. Zde dochází k přeměně chladiva z kapalného na plynné. Následně je pomocí kompresoru "vytlačeno" do vnitřní jednotky. Základní části vnější jednotky: kompresor, kondenzátor s ventilátorem a řídící elektronika. Jednotka musí být umístěna mimo budovu. Ale lze umístit třeba do garáží.


Vnitřní jednotka

Zde dochází k odpaření plynného chladiva. Tím dojde k odebrání  tepla z klimatizovaného prostoru. Vnitřní jednotka se skládá z výparníku a ventilátoru. Umisťujeme ji do prostoru, který potřebujeme klimatizovat. Součástí vnitřní jednotky je také ovladač, kterým si nastavujeme požadované hodnoty.


Chladivo

Chladivo je teplonosná látka, která slouží k předávání nebo odebírání tepla. Chladivo je sloučeninou určitých základních prvků nebo jde o směs dvou a více chladiv. Dodáváme klimatizace pouze s ekologickými chladivy. Nejčastěji se jedná o chladivo R-410a, která neškodí životnímu prostředí.


Invertor

Jsou tak označovány klimatizace, které mají regulovatelné otáčky kompresoru. Tím je regulován výkon klimatizace a ta dokáže snížit v případě potřeby výkon a tím dochází k úspoře elektrické energie.


COP

COP je hodnota poměru vložené energie oproti energii získané v režimu topení klimatizací a tepelných čerpadel. Příklad COP = 3 znamená, že při spotřebě 1 kW elektrické energie zařízení vydá 3 kW tepla. COP se mění v závislosti na použitém systému a všech provozních teplot.


EER

EER je hodnota poměru vložené energie oproti energii získané v režimu chlazení klimatizací a tepelných čerpadel. Příklad EER = 3,5 znamená, že při spotřebě 1 kW elektrické energie zařízení vydá 3,5 kW chladu. EER se opět mění v závislosti na použitém systému a všech provozních teplot.